Algemene voorwaarden

 • ARTIKEL 1 – Definities

  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die geregistreerd is bij zowel het HBA als bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken, zich al dan niet georganiseerd heeft via een van de brancheorganisaties ANBOS, ANKO of ProVoet, en actief is in de uiterlijke verzorgingsbranche;

  HBA: Hoofdbedrijfschap Ambachten te Zoetermeer

  ProVoet: Landelijke Organisatie voor de Voetverzorger/Pedicure ‘ProVoet’ te Veenendaal;

  Consument: de natuurlijke persoon die, anders dan in uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruikmaakt van de diensten van een aangesloten ondernemer in de uiterlijke verzorgingsbranche;

  Overeenkomst: de overeenkomst voor een behandeling, en/of levering van producten, op het gebied van de uiterlijke verzorging;

  Voetverzorgingsbedrijf: het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht zijn op de verzorging van de voet, voethuid en nagels, mede uit oogpunt van voorkoming van voetklachten;

  Geschillencommissie: de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag;

  Branchecodes: ‘Code van het voetverzorgingsbedrijf.

 • ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten in de uiterlijke verzorgingsbranche tussen de ondernemer en de consument.

 • ARTIKEL 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

  1. De overeenkomst komt tot stand nadat de consument gevraagd heeft om een behandeling en de ondernemer aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren.

  2. Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen dient de ondernemer de consument te informeren over de ter zake geldende prijs. Bij een reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden verhoogd.

  3. De annuleringsvoorwaarden, voor zover van toepassing, worden kenbaar gemaakt aan de klant voordat de overeenkomst tot stand komt.

  4. In geval de consument wegens overmacht verhinderd is de gemaakte afspraak na te komen, kunnen geen kosten in rekening worden gebracht.

 • ARTIKEL 4 – Verplichtingen van de ondernemer

  1. De ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.

  2. De ondernemer licht de consument in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. De ondernemer vraagt de consument naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.

  3. De ondernemer wordt geacht te werken volgens de geldende wet- en regelgeving en stand der techniek, zoals deze onder andere zijn neerslag vindt in de ter zake geldende branchecodes uitgegeven door het HBA.

  4. De ondernemer zal geen handeling verrichten die buiten zijn beroepscompetenties valt.

 • ARTIKEL 5 – Verplichtingen van de consument

  1. De consument dient de ondernemer voor het aangaan van de overeenkomst op de
  hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.

  2. De consument heeft de plicht alle door de ondernemer gevraagde en
  noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de
  overeenkomst nodig heeft.

 • ARTIKEL 6 – Betaling

  1. Betalingen aan de ondernemer dienen contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.

  2. Bij een reeks behandelingen kan de ondernemer de consument verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totaalprijs. Het resterende deel van totaalprijs zal na voltooiing van de reeks behandelingen in rekening worden gebracht.

 • ARTIKEL 7 – Aansprakelijkheid

  1. De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer of een persoon in zijn dienst dan wel stagiaire is toe te rekenen.

  2. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor door de ondernemer geleden schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

 • ARTIKEL 8 – Klachten

  1. Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij de ondernemer in te dienen. Te lang wachten met klagen kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de consument.

  2. De ondernemer dient klachten afdoende te onderzoeken. De ondernemer zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

  3. Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.

 • ARTIKEL 9 – Geschillenregeling

  1. Geschillen tussen consument en ondernemer over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).

  2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.

  3. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

  4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil
  aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer
  dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

  5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie
  geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een
  vergoeding verschuldigd.

  6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 • ARTIKEL 10 – Nakomingsgarantie

  1. ProVoet staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.

  2. Tot maximaal een bedrag van € 7.500 per bindend advies, wordt dit bedrag door Provoet aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan € 7.500 per bindend advies, wordt de consument dit bedrag uitgekeerd en voor het meerdere word de consument aangeboden zijn vordering aan Provoet over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam de betaling daarvan in recht zal vragen ter voldoening aan de consument.

  3. Provoet verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan aan de daartoe bepaalde formele innamenvereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is:
  – aan het lid is surséance van betaling verleend.
  – het lid is failliet verklaard.
  – de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan Provoet aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk beëindigd zijn.

 • ARTIKEL 11 – Wijzigingen

  ProVoet zal deze algemene voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond.

 • ARTIKEL 12 – Afwijkingen

  Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van individuele aanvullingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en consument worden vastgelegd. Afwijkingen zijn alleen mogelijk indien deze in het voordeel van de consument zijn.

 • PRIVACY POLICY

  Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy.
  – Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinde waarvoor ze worden verwerkt.
  – Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw gegevens.
  – Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  – Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen,tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  – Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens,u hierop willen wijzen en deze respecteren.

  De pedicuresalon is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy of in algemene zin vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

  Verwerking van Persoonsgegevens van Clienten.

  Persoonsgegevens van clienten worden door de Pedicuresalon verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen.

  – Administratie
  – Uitvoering geven aan de behandel  overeenkomst.
  – Grondslag voor deze persoonsgegevens is ,de behandel overeenkomst.

  Voor bovenstaande doelstelling kan de Pedicuresalon de volgende gegevens van u vragen.

  – Voornaam
  – Tussenvoegsel
  – Achternaam
  – Telefoonnummer
  – E-mailadres
  – Geslacht
  – Eventuele gegevens over gezondheid

  Uw gegevens worden opgeslagen ten behoeve van de bovenstaande verwerking voor de periode, gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna tot max. 7 jaar.

  Verstrekking aan derden.

  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derden partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  – Het verzorgen van de internet omgeving van het AVG programma.
  – Het verzorgen van de financiële administratie.
  – Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waar we geen verwerkingsovereenkomst mee hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is de Politie in het kader van onderzoek persoonsgegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens door te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

  Binnen de EU
  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

  Minderjarigen
  Wij verstrekken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen(personen onder 16 jaar). Indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door ouders,verzorger,of wettelijke vertegenwoordiger.

  Bewaartijd
  De Pedicuresalon bewaard persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

  Beveiliging
  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking zoals:

  – Alle personen die namens de Pedicuresalon van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  – We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord in al onze systemen.
  – We predomineren  en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
  – We maken back ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
  – We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
  – Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van uw gegevens.

  Rechten omtrent uw gegevens.

  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens(of een deel ervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook kunt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere party. We kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan bovenstaande verzoeken. Wij mogen uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door uw gegeven toestemming, hiertoe dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

  Klachten

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen, komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend .U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  Vragen

  Als u na aanleiding van ons Privacy Statment nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

  Contactgegevens

  De pedicuresalon
  Eigenaresse Yvonne van Dijk
  Klaproosstraat 2c
  5056SM
  Berkel-Enschot
  yvonne@depedicuresalon.nl